Benvinguts a la nova col·lecció d’Estudis Monogràfics IULMA-UV. Invitem els investigadors de la lingüística aplicada que ens envien les seues propostes. Heus ací les dades fonamentals sobre aquesta col·lecció:

Línies temàtiques de publicació, amb perspectiva aplicada

  • Traducció i estudis contrastius
  • Gèneres d’especialitat
  • Discurs de la ciència i de les professions
  • Pragmàtica en cibergèneres
  • Lingüística de corpus
  • Lingüística computacional
  • Lexicologia, lexicografia i terminologia
  • Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
  • Anàlisi crítica del discurs
  • Discurs a través dels mitjans de comunicació

Llengües de presentació de monografies: espanyol, català, anglès, francès, alemany, italià.

Periodicitat: Es publicaran dues monografies anuals, si bé el Comité Científic es reserva el dret de proposar la publicació d’un nombre més gran de monografies si hi ha indicis suficients de qualitat científica entre les propostes enviades.

Terminis: Se seguirà rigorosament l’orde d’arribada de propostes per a la seua avaluació i possible publicació. Els terminis fixats per a cada un dels monogràfics són els següents:

NÚM. 1

Avaluació de propostes Comité Científic: 1 març – 14 maig

Comunicació acceptació: 15 de maig

Correcció, maquetació i versió final: 16 maig – 30 juny

NÚM. 2

Avaluació de propostes Comité Científic: 1 juliol – 14 octubre

Comunicació acceptació: 15 octubre

Correcció, maquetació i versió final: 16 octubre – 30 novembre

Costos de publicació: Una vegada siga acceptada la proposta, l’autor/editor (o autors/editors) haurà d’aportar una quantitat aproximada de 300 euros que serviran per a sufragar les despeses d’edició. S’hi afegirà una quantitat variable en funció de costos de revisió de l’obra.

Criteris d’endogàmia: Almenys un 75% dels autors d’obres col·lectives seran aliens a la Universitat de València. Igualment, en el cas d’obres individuals, tres de cada quatre publicacions seran d’autors o editors aliens a la Universitat de València.

Difusió: El format serà exclusivament digital, a càrrec del Servei de Publicacions de la Universitat de València (PUV) .