Benvinguts a la nova col·lecció de Diccionaris IULMA-UV. Invitem els investigadors de Lingüística Aplicada que ens envien les seues propostes. Heus ací les dades fonamentals sobre aquesta col·lecció.

Principis bàsics.

La nostra Col·lecció aspira a publicar obres lexicogràfiques que reunisquen un o més dels aspectes següents:

  • Ser obres de caràcter altament innovador en qualsevol aspecte, siga este macroestructural o microestructural.
  • Ser obres que arrepleguen materials lèxics poc o gens presents en els diccionaris més habituals o que no s’inclouen en els diccionaris més convencionals.
  • Oferir recursos en llengües escassament representades en el panorama lexicogràfic actual, sempre que s’establisca un vincle amb les llengües de treball de l’IULMA.

Línies temàtiques de publicació, amb perspectiva aplicada.

Es suggerixen, a títol indicatiu, alguns possibles perfils d’obres lexicogràfiques que podrien publicar-se en la nostra Col·lecció:

  • Diccionaris bilingües amb llengües d’escassa difusió.
  • Diccionaris d’especialitat en disciplines escassament tractades.
  • Diccionaris de categories lèxiques determinades: locucions, tipus de verbs, partícules, sigles, acrònims, abreviatures, afixos, geònims, etc.
  • Diccionaris de col·locacions.
  • Diccionaris restringits a lèxic amb marcació diafàsica o diastràtica.
  • Mostres o avanços de diccionaris inèdits de caràcter innovador. Lèxics de freqüència.

En tots els casos, llevat que s’indique el contrari, es pot tractar d’obres tant monolingües com bilingües o multilingües.

Llengües objecte dels diccionaris: qualssevol.

Llengües de presentació dels diccionarios: espanyol, català, anglès, francès, alemany, italià.

Periodicitat: es publicarà un diccionari a l’any, si bé el Comité Científic es reserva el dret de proposar la publicació d’un nombre més gran de diccionaris si hi ha indicis suficients de qualitat científica entre les propostes enviades.

Terminis: se seguirà rigorosament l’orde d’arribada de propostes per a la seua avaluació i possible publicació. S’admetran propostes durant tot l’any, encara que el Comité editorial es reunirà per a prendre decisions en el mes de setembre, i la publicació del diccionari està prevista en el mes de novembre, aproximadament.

Criteris d’autoria i publicació: almenys un 75% dels autors d’obres col·lectives seran aliens a l’IULMA. Igualment, en el cas d’obres individuals, almenys tres de cada quatre publicacions seran d’autors o editors aliens a l’IULMA.

Difusió:
 el format serà exclusivament digital i la seua publicació i difusió anirà a càrrec del Servici de Publicacions de la Universitat de València (PUV)

Normes i tramitació