1. La sol·licitud d’edició s’enviarà al director de la col·lecció cesareo.calvo@uv.es acompanyada de:

  • a. un exemplar complet en versió Word (2010 o posterior si és possible) del text que es desitja editar adaptat a les normes de maquetació i estil, en el que constarà el nom d’autor/editor i afiliació. El mateix document s’enviarà també en format PDF;
  • b. un exemplar en versió Word sense nom d’autor (s) i/o afiliació, i un altre idèntic en versió PDF;
  • c. un document en dos versions (una d’elles en Word i l’altra en PDF) , on conste l’adreça postal, direcció electrònica i telèfon de contacte dels autor (s) ;
  • d. s’adjuntarà un text breu de presentació sobre l’autor o autors i el volum (150 paraules) .

2. L’exemplar tindrà una extensió mínima de 150 pàgines. Els continguts han de ser originals, producte d’investigació i no haver sigut publicats amb anterioritat.

3. . El Comité editorial informarà sobre l’admissió a tràmit o no de les propostes rebudes en un termini de dos setmanes, a partir del dia de la seua recepció. Les propostes remeses a l’agost seran estudiades a partir de l’1 de setembre.

4. Des del moment que la proposta és acceptada comença la fase d’avaluació externa, realitzada per dos avaluadors del Comité Científic no pertanyents a l’IULMA. En cas de divergència entre aquests intervindrà un tercer avaluador pertanyent a l’IULMA.

5. El procés d’avaluació serà anònim (doble cec) . La comunicació d’acceptació del manuscrit, de la seua revisió o la no acceptació per part del comité científic inclourà les raons esgrimides així com els dictàmens emesos pels experts externs.

6. El procés d’avaluació externa es produirà una vegada a l’any, durant el mes de setembre, aproximadament. Al final del dit procés, es comunicarà a l’autor o editor l’acceptació o no de la publicació de l’obra. n cas positiu, s’entregarà a l’autor o editor la proposta de canvis sobre el text proposat. Els dits canvis hauran de ser esmenats en el termini que se li indique.

7. Després de l’entrega de la versió final del text, s’obrirà un breu termini de correcció i d’ajust als requisits tipogràfics de l’edició a càrrec dels autors. Finalitzat este procés, s’omplirà la fitxa de sol·licitud d’ISBN i es procedirà a la seua publicació en format digital en el Servei de Publicacions de la Universitat de València.