Característiques del curs

Durant les últimes dècades, la tecnologia ha sigut clau per a impulsar noves metodologies en la formació, especialment en el que concerneix a la formació a distància. En aquest marc, el Departament de Filologia Anglesa de la Universitat d’Alacant, aprofitant les possibilitats que ofereix Internet per a realitzar cursos de teleformación, i per a salvar les variables clàssiques d’espai i de temps de tot acte didàctic tradicional, ofereix el seu curs d’EXPERT UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS-ESPANYOL.

Les característiques principals del programa són les següents:

 • S’imparteix de forma no presencial a través d’Internet, mitjançant la plataforma educativa del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant.
 • Consta de sessions docents teòric-pràctiques basades en materials didàctics exclusius, en suport imprés (el llibre L’anglès jurídic d’Enrique Alcaraz Varó, que s’enviarà a tots els alumnes matriculats) i també telemàtic (guia d’estudi amb exercicis de vocabulari i traduccions amb notes i suggeriments traductológicas).

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar coneixements tècnics i pràctics de Traducció Jurídica de textos i documents redactats en llengua anglesa. Altres dos objectius derivats de l’anterior són: a) un coneixement succint de l’ordenament jurídic anglès. b) el domini de vocabulari jurídic d’ambdues llengües.

Els objectius específics són:

 • Adquirir un coneixement bàsic de l’ordenament jurídic anglès, així com dels principals problemes de la traducció jurídica.
 • Analitzar els principals gèneres jurídics (sentència, contractes…).
 • Practicar les principals tècniques de traducció.
 • Traduir a l’espanyol textos jurídics anglesos de dificultat mitjana i alta.

Pla d’Estudis

Títol Expert Universitari (20 crèdits ECTS)

 1. Introducció a la traducció i a la traducció jurídica
 2. El llenguatge, l’organització i l’administració de la justícia anglesa
 3. El procediment penal i el procediment civil
 4. Els contractes
 5. Les societats mercantils i l’arbitratge
 6. El dret de successions, el divorci i les assegurances
 7. El dret comunitari. La representació processal.

Accés als estudis

Per a accedir als estudis cal:

 • Reunir els requisits d’accés a estudis universitaris oficials en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
 • Acreditar un nivell d’anglés B2 o el seu equivalent en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).
 • Els qui no puguen acreditar el nivell d’anglès, hauran de superar una prova específica.

Metodologia i infraestructura

 • Atenció individualitzada a través de l’assignació d’un tutor, i comunicació directa i permanent a través de la web amb la secretaria del curs, el webmaster i el coordinador del curs.
 • Aula digital d’accés restringit a estudiants i professors del curs, amb materials didàctics, exercicis d’autoavaluació, fòrums de discussió i debats moderats pel coordinador.
 • Quant a l’equip informàtic necessari, per a un bon aprofitament del curs només s’ha d’explicar a casa amb un ordinador amb el sistema operatiu Windows XP o superior, una connexió estàndard a Internet i el navegador Internet Explorer en versió 8.0 o superior. No és necessari disposar de programes informàtics especials, ni connexions a Internet d’alta velocitat.

Avaluació

L’avaluació del mòdul obligatori es realitzarà en un 40% mitjançant proves d’avaluació enviades al llarg del curs al tutor i en un 60% a través d’un examen presencial.

Proves a distància (40% del mòdul obligatòria):

Cada dues unitats didàctiques es realitzarà una prova d’autoavaluació de caràcter obligatori que haurà de ser enviada dins d’un termini de 15 dies després de la finalització d’aquestes unitats.

S’estableix un període de recuperació d’aquest tipus de proves en la primera quinzena de juny en els següents casos:

 1. Alumnes que no envien fins a un màxim de tres proves en el termini fixat.
 2. Alumnes que no hagen superat el 50% d’un màxim de tres proves enviades, amb la finalitat de millorar la seua mitjana.

En tots dos casos es podrà realitzar la resta d’avaluacions i seguir amb la marxa normal del curs, però si no s’utilitza el període de recuperació establit, l’alumne només podrà optar al fet que la seua qualificació provinga en un 100% de l’examen presencial.

Prova presencial (del 60% del mòdul obligatori):

Durant l’última setmana de juny de 2016 es realitzarà un examen presencial en la Universitat d’Alacant, la data de la qual s’anunciarà amb suficient antelació, encara que s’estudia la possibilitat de realitzar-ho també en altres ciutats, o dependències consulars en altres països.

Dades del curs

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l’alumne.

 • Durada dels estudis: Des del 2 de novembre de 2016 al 2 de juny de 2017
 • Import de la matrícula: 1.449 €

MOLT IMPORTANT: Per al desenvolupament del curs és necessari dedicar l’equivalent a unes 250 hores d’estudi i treball individual, que equivalen a unes 15 hores setmanals.

Información e Inscripción

IULMA
Apt. 99. 03080 – Alicante
Tel.: 965903400, ext. 9579
email: iulma@ua.es

La informació general sobre matrícula, pagaments i legalització de documents per a alumnes amb estudis estrangers, expedició de títol o de certificats pot consultar-se en la pàgina web del Centre de Formació Contínua (http://web.ua.es/va/continua/continua.html).

Inscripció:

Termini: del 5/9/2016 al 16/10/2016

Matrícula

Termini: del 17/10/2016 al 31/10/2016
Lloc: Centre de Formació Contínua, edifici Germà Bernàcer, a través del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant.

Documentació requerida

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Alumnes espanyols: còpia del DNI
 • Alumnes estrangers: còpia del passaport o del NIE. Els alumnes que cursen estudis a distància podran identificar-se amb el document d’identitat del seu país
 • Còpia de l’expedient acadèmic
 • Fotocòpia compulsada del títol que li dóna accés a l’estudi
 • Breu currículum vitae (que no excedisca de dos fulls)

Per a la matriculació:

El Centre de Formació Contínua podrà sol·licitar a l’alumne documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades per l’alumne, inclosa la legalització dels documents expedits en l’estranger.

Normes de selecció dels alumnes

 

Cada any s’oferiran unes 40 places.

Per a la selecció de candidats s’atorgarà fins a 7 punts per l’expedient acadèmic, fins a 2 punts pel curriculum vitae i fins a 1 punt pel domini de l’anglès. Haurà d’acreditar-se un nivell d’anglés B2 o el seu equivalent en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). A falta d’acreditació, es realitzarà una entrevista personal o una prova específica.

Una vegada comunicada l’admissió al curs, la matrícula es formalitzarà a través del Centre de Formació Contínua.

 

Direcció acadèmica: Miguel Ángel Campos Pardillos.
Professors: Miguel Ángel Campos, Adelina Gómez González-Jover, Joaquín Pastor i Chelo Vargas Sierra,
Administradora web: Mª Isabel Narros Martínez.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *